Jump to content

Registration Terms

Lietošanas noteikumi

 1. Nosacījumu pieņemšana

  Jūs saprotat un piekrītat, ka Pakalpojums tiek sniegts tāds, kāds tas ir un ka "GIGN" neuzņemas nekādu atbildību par lietotāja komunikāciju vai personalizēto iestādījumu savlaicīgumu, dzēšanu, kļūmīgu piegādi vai nespēju tos uzglabāt.

  Jūs esat atbildīgs par Pakalpojuma pieejas iegūšanu un šī pieeja var būt saistīta ar maksām trešajai pusei (tādām kā interneta pakalpojumu sniedzējam vai maksa par pārraides laiku). Jūs esat atbildīgs par šo maksu nokārtošanu.

 2. Jūsu reģistrācijas saistības

  Jūs atbildat par paroles un konta konfidencialitāti, kā arī pilnībā atbildat par visām darbībām, kas tiek veiktas ar jūsu paroli vai kontu.

  Jūs piekrītat:
  • nekavējoties informēt "GIGN" par jebkādu neatļautu jūsu paroles izmantošanas gadījumu vai jebkādu citu drošības pārkāpšanu, un
  • pārliecināties, ka esat izgājis no sava konta katras lietošanas sesijas beigās. "GIGN" nespēj būt un nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies no jūsu rīcības, kas neatbilst 6. sadaļas prasībām.
 3. Dalībnieka rīcības noteikumi

  Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūs, nevis "GIGN", nesat visu atbildību par visu saturu, ko Jūs ievadāt tīklā, pārraidāt vai citādi darāt pieejamu caur Pakalpojumu. "GIGN" nekontrolē Saturu, kas darīts zināms caur Pakalpojumu, un, kā tāds, negarantē šāda Satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Jūs apzināties, ka, izmantojot Pakalpojumu, jūs varat sastapties ar saturu, kas ir aizvainojošs, nepiedienīgs vai apšaubāms. "GIGN" nekādos apstākļos nekādā veidā nav atbildīgs ne par kādu saturu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar jebkādām kļūdām vai nepilnībām jebkādā saturā vai par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies jebkāda pārraidīta vai citādi ar Pakalpojuma palīdzību pieejama satura izmantošanas dēļ.

  Jūs piekrītat neizmantot Pakalpojumu, lai:

  • ievadītu tīklā, nosūtītu, pārraidītu vai citādi darītu pieejamu jebkādu saturu, kas ir nelikumīgs, ļaundabīgs, draudošs, aizskarošs, saistīts ar mocībām, spīdzināšanu, apmelojošs, vulgārs, piedauzīgs, ķengājošs, tāds, kas ielaužas citu personu privātumā, naidpilns vai ja tas izraisa pretenzijas rasisku, etnisku vai citu tamlīdzīgu iemeslu dēļ
  • jebkādā veidā aizskartu minoritātes
  • ļaunprātīgi izmantotu jebkādas fiziskas vai juridiskas personas vārdu, ieskaitot, vai arī nepatiesi paziņotu vai citādi maldinātu par jūsu saistību ar kādu fizisku vai juridisku personu
  • viltotu virsrakstus vai citādi manipulētu ar identificējošo informāciju ar mērķi slēpt jebkāda ar Pakalpojuma starpniecību pārraidīta satura izcelsmi
  • ievadītu tīklā, pārraidītu vai citādi darītu pieejamu jebkādu saturu, kuru jums nav tiesību darīt zināmu saskaņā ar jebkuru likumdošanu vai saskaņā ar līguma vai aizbildnības nosacījumiem (piemēram, iekšējai lietošanai paredzētu informāciju, citu īpašumā esošu un konfidenciālu informāciju, kas uzzināta vai atklāta darba attiecību gaitā vai noslēdzot neizpaušanas vienošanos)
  • ievadītu tīklā, pārraidītu vai citādi darītu pieejamu jebkādu saturu, kas pārkāpj jebkādas patentu, tirdzniecības zīmju, amata noslēpumu, autora tiesības vai citas jebkuras puses īpašuma tiesības ("Tiesības")
  • ievadītu tīklā, pārraidītu vai citādi darītu pieejamu jebkādu nelūgtu vai neautorizētu reklāmu, pārdošanu veicinošus materiālus, citus reklāmas sūtījumus (spam), pavairojamās vēstules (chain letters) piramīdveida biznesa plānus (pyramid schemes) vai jebkāda cita veida uzmācīgus materiālus, izņemot tos apgabalus (piemēram, iepirkšanās telpas), kas paredzētas šādiem nolūkiem
  • ievadītu tīklā, pārraidītu vai citādi darītu pieejamu jebkādu materiālu, kas satur datorvīrusus vai jebkādus citus datoru kodus, datnes vai programmas, kas paredzētas jebkādas datoru programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma darbības pārtraukšanai, iznīcināšanai vai ierobežošanai
  • iejauktos vai traucētu Pakalpojumu vai ar Pakalpojumu saistītos serverus vai tīklus, vai nepildīt jebkādas ar Pakalpojumu saistīto tīklu prasības, procedūras, politikas vai noteikumus
  • ar nolūku vai bez pārkāptu jebkādus piemērojamus Latvijas Republikas vai starptautiskos likumus
  • vāktu vai uzglabātu personiskus datus par citiem lietotājiem.

  Jūs atzīstat un piekrītat, ka "GIGN" var slēgt pieeju Saturam un var arī atklāt Saturu, ja to darīt prasa likums, vai arī ja ir uzskatāms, ka šāda slēgšana vai atklāšana saprātīgi nepieciešama, lai

  • rīkotos saskaņā ar juridisko procedūru
  • izpildītu Pakalpojuma nosacījumus
  • atsauktos prasībām par to, ka kāda Satura daļa pārkāpj trešo pušu tiesības
  • aizsargātu "GIGN" tiesības, īpašumu vai "GIGN", tā lietotāju un sabiedrības personisko drošību
 4. Reklāma

  Jūs piekrītiet, ka portālā www.gign.lv var tikt izvietotas reklāmas, ka arī jums var tikt nosūtītas reklāmas e-pasta vēstules no www.gign.lv, kas var saturēt arī trešo personu reklāmu.
 5. Darījumi ar reklāmdevējiem

  Jūsu sarakste vai biznesa darījumi ar reklāmdevējiem, kas atrasti Pakalpojumā vai ar tā starpniecību, vai piedalīšanās to kampaņās, ieskaitot maksu par saistītām precēm vai pakalpojumiem un to piegādi, kā arī jebkādus citus nosacījumus, garantijas vai protesti, kas saistīti ar šādiem darījumiem, notiek vienīgi starp jums un šo reklāmdevēju. Jūs piekrītat, ka "GIGN" nav atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai izmaksām, kas radušās jebkādu šādu darījumu rezultātā vai šādu reklāmdevēju atrašanās Pakalpojumā rezultātā.
 6. Interneta globālais raksturs

  Pakalpojums, kā arī trešās puses var sniegt saites ar citām Pasaules tīmekļa vietām un resursiem. Tā kā "GIGN" nekontrolē šīs vietas un resursus, jūs atzīstat un piekrītat, ka "GIGN" neatbild par šādu ārējo vietu un resursu pieejamību, un nesniedz un nav atbildīgs par jebkādu Saturu, reklāmu, produktu vai citu materiālu, kas atrodas vai pieejami šādās vietās un resursos. Tāpat jūs atzīstat un piekrītat, ka "GIGN" nav tieši vai netieši atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem vai izdevumiem, kas izraisīti vai iespējams izraisīti saistībā ar jebkāda šāda Satura, preču vai pakalpojumu, kas pieejami šādā vietā vai resursā vai caur to, izmantošanu vai paļaušanos uz to.
 7. Privātuma politika

  "GIGN" nevienam nepārdos un neizīrēs jūsu personiski identificējamo informāciju. "GIGN" var nosūtīt personiski identificējamu informāciju par jums citām kompānijām vai personām, ja:

  • Mums ir jūsu piekrišana informācijas nodošanai
  • Mums nepieciešams nodot tālāk jūsu informāciju, lai sagādātu produktu vai pakalpojumu, ko esat pieprasījis
  • Mēs atbildam uz izsaukumu uz tiesu, tiesas rīkojumu vai valsts iestāžu pieprasījumiem Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā
  • Mēs atklājam, ka jūsu darbība mūsu interneta saitos pārkāpj "GIGN" Pakalpojumu noteikumus.